INNOLUX CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

3481 พื้นฐาน

INNOLUX CORPORATION สรุปรายได้

รายได้ INNOLUX CORPORATION สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 211.74 B TWD ซึ่งส่วนใหญ่ 223.72 B TWD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Thin-film-transistor Liquid-crystal Display, ปีก่อนนำ 350.08 B TWD. ฮ่องกง มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี INNOLUX CORPORATION 64.53 B TWD, และปีก่อนนั้น 117.55 B TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ