TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTDTAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTDTAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD

TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2887 พื้นฐาน

TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

2887 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.51 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.67%