HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS COHUA NAN FINANCIAL HOLDINGS COHUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO

HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2880 พื้นฐาน

HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

2880 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.59 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.17%