FIRST HOTEL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2706 พื้นฐาน

FIRST HOTEL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2706 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.35 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.33%