WAN HAI LINESWAN HAI LINESWAN HAI LINES

WAN HAI LINES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2615 พื้นฐาน

WAN HAI LINES กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ 2615 สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 1.65 TWD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 1.19 TWD ซึ่งคิดเป็น 38.66% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 27.62 B TWD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 30.92 B TWD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 3.11 TWD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 37.03 B TWD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ 2615 สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ