AUO CORPORATION

2409 TWSE
2409
AUO CORPORATION TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2409 พื้นฐาน

AUO CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The last dividend per share was 2.00 TWD. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.04%