CUB ELECPARTS INC

2231 TWSE
2231
CUB ELECPARTS INC TWSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2231 งบการเงิน: งบดุล

ฐานะการเงินปัจจุบันของ CUB ELECPARTS INC

สินทรัพย์รวมของ 2231 สำหรับ Q3 21 คือ 8.88B, 1.51% มากกว่า Q2 21 ก่อนหน้านี้ และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 4.20 % ใน Q3 21 ถึง 4.39B

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น