111

GTM HOLDINGS CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1437 พื้นฐาน

GTM HOLDINGS CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

1437 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.13 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.97%