Italy 4Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ชาร์ตอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอิตาลี

ในชาร์ตด้านล่างคุณจะเห็นเส้นแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีซึ่งแสดงถึงอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวันครบกำหนดของพันธบัตร