Austria 3M yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ชาร์ตอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรีย

ในชาร์ตด้านล่างคุณจะเห็นเส้นแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวันครบกำหนดของพันธบัตร