LEON'S FURNITURELEON'S FURNITURELEON'S FURNITURE

LEON'S FURNITURE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

LNF พื้นฐาน

LEON'S FURNITURE สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย LNF คือ 0.61 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 5.90 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 8.47 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย