888

KITA-NIPPON BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

8551 พื้นฐาน

KITA-NIPPON BANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 50.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.16%