888

OGAKI KYORITSU BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

8361 พื้นฐาน

OGAKI KYORITSU BANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 35.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.30%