NITTO DENKO CORPNITTO DENKO CORPNITTO DENKO CORP

NITTO DENKO CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6988 พื้นฐาน

NITTO DENKO CORP สรุปรายได้

รายได้ NITTO DENKO CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 915.14 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 469.33 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Optronics, ปีก่อนนำ 452.33 B JPY. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NITTO DENKO CORP 328.00 B JPY, และปีก่อนนั้น 304.51 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ