OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIESOSAKA TITANIUM TECHNOLOGIESOSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES

OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

5726 พื้นฐาน

OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 50.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.81%