111

NITTETSU MINING CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1515 พื้นฐาน

NITTETSU MINING CO สรุปรายได้

รายได้ NITTETSU MINING CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 166.88 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 86.95 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Metal, ปีก่อนนำ 78.73 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NITTETSU MINING CO 124.71 B JPY, และปีก่อนนั้น 109.89 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ