DADI EARLY-CHILDHOOD EDUCATION GPDADI EARLY-CHILDHOOD EDUCATION GPDADI EARLY-CHILDHOOD EDUCATION GP

DADI EARLY-CHILDHOOD EDUCATION GP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

8437 พื้นฐาน

DADI EARLY-CHILDHOOD EDUCATION GP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล8437 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.65 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.80%