SHUANG-BANG INDUSTRIAL CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6506 พื้นฐาน

SHUANG-BANG INDUSTRIAL CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6506 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.20 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.98%