TAIWAN THICK-FILM INDUSTRIES CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6246 พื้นฐาน

TAIWAN THICK-FILM INDUSTRIES CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6246 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.60%