666

LI KANG BIOMEDICAL CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6242 พื้นฐาน

LI KANG BIOMEDICAL CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6242 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.28%