333

SHIH HER TECHNOLOGIES INC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3551 พื้นฐาน

SHIH HER TECHNOLOGIES INC. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

3551 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.20 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.02%