JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

3520 พื้นฐาน

JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล3520 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.49%