TARYA ISREAL LTDTARYA ISREAL LTDTARYA ISREAL LTD

TARYA ISREAL LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TRA พื้นฐาน

TARYA ISREAL LTD งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ TRA สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 6.95 M ILS และเพิ่มขึ้น 120.12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q3 23 คือ -21.16 M ILS

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: ILS
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี