AUTO BANK SERVAUTO BANK SERVAUTO BANK SERV

AUTO BANK SERV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SHVA พื้นฐาน

AUTO BANK SERV ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

SHVA มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.62 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.30%