POALIMPOALIMPOALIM

POALIM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

POLI พื้นฐาน

POALIM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.58 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.68%