MALAM TEAMMALAM TEAMMALAM TEAM

MALAM TEAM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MLTM พื้นฐาน

MALAM TEAM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.12%