CIM COM0.001$CIM COM0.001$CIM COM0.001$

CIM COM0.001$

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CMCT พื้นฐาน

CIM COM0.001$ ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

CMCT มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.32 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.97%