SAUDI TOP FOR TRADING CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

9552 พื้นฐาน

SAUDI TOP FOR TRADING CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 6.00 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 26.55%