MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.

MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

9514 พื้นฐาน

MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO. งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ 9514 สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 24.52 M SAR และสูงขึ้น 30.63%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H2 23 คือ -1.45 M SAR

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: SAR
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี