WATANI IRON STEEL COWATANI IRON STEEL COWATANI IRON STEEL CO

WATANI IRON STEEL CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

9513 พื้นฐาน

WATANI IRON STEEL CO งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ 9513 สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 210.32 M SAR และสูงขึ้น 31.63%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H2 23 คือ 3.01 M SAR

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: SAR
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี