AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7200 พื้นฐาน

AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.50 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.88%