6070 พื้นฐาน

AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.25 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.38%