ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES COALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES COALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO

ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2081 พื้นฐาน

ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.50 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.37%