1830 พื้นฐาน

LEEJAM SPORTS CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

1830 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.95 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.58%