DBG TECHNOLOGY CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

300735 พื้นฐาน

DBG TECHNOLOGY CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล300735 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.20 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.14%