333

TOP RESOURCE ENERG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

300332 พื้นฐาน

TOP RESOURCE ENERG สรุปรายได้

รายได้ TOP RESOURCE ENERG สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 3.84 B CNY ซึ่งส่วนใหญ่ 3.58 B CNY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Gas, ปีก่อนนำ 1.69 B CNY. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TOP RESOURCE ENERG 3.80 B CNY, และปีก่อนนั้น 2.02 B CNY.

จากซอร์ส
จากประเทศ