SHAANXI PROVINCIAL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

002267 พื้นฐาน

SHAANXI PROVINCIAL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.13%