SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

688981 SSE
688981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

688981 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 688981 คือ 178.792B CNY วันที่ของรายได้ SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION ถัดไปคือ 1 กันยายน ค่าประมาณคือ 0.40 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้