CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED

688256 SSE
688256
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

688256 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 688256 คือ 26.574B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้