STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD

603290 SSE
603290
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

603290 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 603290 คือ 59.881B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 2.90 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.19% และ P/E คือ 130.58 วันที่ของรายได้ STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD ถัดไปคือ 31 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 0.88 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้