LUENMEI QUANTUM CO.,LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

600167 พื้นฐาน

LUENMEI QUANTUM CO.,LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล600167 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.21 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.60%