XIAMEN XIANGYUXIAMEN XIANGYUXIAMEN XIANGYU

XIAMEN XIANGYU

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

600057 พื้นฐาน

XIAMEN XIANGYU ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

600057 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.61 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.01%