ROCHE I

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

RO พื้นฐาน

ROCHE I สรุปรายได้

รายได้ ROCHE I สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 58.72 B CHF ซึ่งส่วนใหญ่ 46.28 B CHF มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Pharmaceuticals, ปีก่อนนำ 48.63 B CHF. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ROCHE I 28.35 B CHF, และปีก่อนนั้น 29.31 B CHF.

จากซอร์ส
จากประเทศ