BKW NBKW NBKW N

BKW N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BKW พื้นฐาน

BKW N ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

BKW มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.40 CHF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.42%