ROOK ROOKUSD

ROOKUSD KRAKEN
ROOKUSD
ROOK KRAKEN
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

ROOKUSD ชาร์ต

ซื้อขาย ROOKUSD กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี