PREMIERE ISLAND POWER REIT CORPORAT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

PREIT พื้นฐาน

PREMIERE ISLAND POWER REIT CORPORAT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.04 PHP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.29%