FILINVEST DEVELOPMENT CORP.FILINVEST DEVELOPMENT CORP.FILINVEST DEVELOPMENT CORP.

FILINVEST DEVELOPMENT CORP.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

FDC พื้นฐาน

FILINVEST DEVELOPMENT CORP. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลFDC ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.07 PHP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.13%