CITICORE ENERGY REIT CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CREIT พื้นฐาน

CITICORE ENERGY REIT CORP สรุปรายได้

รายได้ CITICORE ENERGY REIT CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.38 B PHP ซึ่งส่วนใหญ่ 1.37 B PHP มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Leasing, ปีก่อนนำ 17.77 M PHP. ฟิลิปปินส์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CITICORE ENERGY REIT CORP 1.37 B PHP, และปีก่อนนั้น 352.29 M PHP.

จากซอร์ส
จากประเทศ