TGS พื้นฐาน

TGS ASA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.47 NOK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.51%