TRIGON PROPERTY DEVELOPMENTTRIGON PROPERTY DEVELOPMENTTRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TPD1T พื้นฐาน

TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.03 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.00%